અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
માહે શવ્વાલ

Day Hijri Munasebat
2 0 જંગે ખંદક
5 0 હ.મુસ્લિમ અ.સ કુફા પહોચ્યા
8 0 જન્ન્તુલ બકી ના રોઝા બિસ્માર કર્યા (ઇન્હેદામે જન્ન્તુલ બકી)
14 0 જંગે ઓહદ
12 0 શક્કુલ કમર
15 0 શહાદતે ઈમામ જાફરે સાદિક અ.સ
15 0 શહાદતે હઝરતે હમઝા ર.અ
29 0 વફાતે આયતુલ્લાહ ખુમૈની ર.અ ૪ જુન ૧૯૮૯
29 0 હ.મોહમ્મદ તકી અ.સ ની શહાદત