અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
માહે રમઝાન

Day Hijri Munasebat
1 0 વલી-એ -અહ્દી હઝરત ઈમામ રેઝા અ.સ.
1 0 જંગ -એ -તબૂક
6 0 નુઝૂલ-એ -તૌરેત
10 0 વફાત -એ -હઝરત ખદીજતુલ કુબ્રા સ.અ.
13 0 નુઝૂલ -એ -ઇન્જીલ (બીબ્લે)
14 0 શહાદત -એ -હઝરત મુખ્તાર અ.સ.
15 0 વીલાદત -એ -હઝરત ઈમામ હસન અ.સ.
17 0 જંગ -એ -બદ્ર
18 0 નુઝૂલ -એ -ઝુબૂર
19 0 ઝરબત હઝરતે ઈમામ અલી અ.સ.
20 0 ફતહે મક્કાહ
21 0 શહાદત -એ -હઝરત ઈમામ અલી અ.સ.
23 0 શબ-એ -કદ્ર
29 0 જંગ -એ -હુનૈન