અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
કોણ મોટો ઝાલીમ છે? જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)નો કાતીલ કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)નો કાતીલ?

કોણ મોટો ઝાલીમ છે? જનાબે ફાતેમા (..)નો કાતીલ કે ઈમામ હુસૈન (..)નો કાતીલ?

હઝરત રસુલે ખુદા (સ.અ.વ.)ની આલ હંમેશા અત્યાચાર અને ઝુલ્મનો શિકાર બની છે. તેઓ રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)થી નઝદીક હોવા ઉપરાંત અલ્લાહ (ત.વ.ત.) તથા રસુલ (સ.અ.વ.) તરફથી મુસલમાનોને તેમની સાથે મોહબ્બત કરવાનો અને તેમનો એહતેરામ કરવાના બારામાં સંખ્યાબંધ સ્પષ્ટ હુકમો આપ્યા હતા.

ખાસ કરીને રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ની આલમાંથી બે શખ્સીયતો જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.) અને ઈમામ હુસૈન ઈબ્ને અલી (અ.સ.) છે જેમને ઝાલીમો દ્વારા અવર્ણનીય તકલીફો અને મુસીબતોનો નિશાન બનાવવામાં આવ્યા.

ઝાલીમોએ આ બન્ને મઅસુમ હસ્તીઓને સતાવવામાં, તંઝ કરવામાં અને છેવટે શહીદ કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી.

એ પૃથ્થકરણ કરવું જોઈએ કે કોણ મોટો ઝાલીમ છે? જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો કાતીલ કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)નો કાતીલ?

અમો એક બનાવ ઉપર પ્રકાશ પાડીએ છીએ જેથી માપી શકાય કે બન્નેમાંથી કોણ મોટો ઝાલીમ હતો?

શીમ્રની કાયરતા:

મોહમ્મદ ઈબ્ને જુરૈર અલ તબરી પોતાના ઈતિહાસમાં નકલ કરે છે: શીમ્ર ઈબ્ને ઝીલ ઝોશન ત્યાં સુધી આગળ વધ્યો કે તે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.)ના ખૈમા સુધી પહોંચી ગયો અને પોતાના ભાલાથી મારતા કહ્યું: મને આગ આપો જેથી હું આ ખૈમાને તેના રહેવાસીઓ સહિત બાળી નાખું.

આ સાંભળી, ઔરતો ચીસ પાડવા લાગ્યા અને ગભરાહટમાં ખૈમાની બહાર આવ્યા.

ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) એ મોટા અવાજે કહ્યું: અય ઝીલ ઝોશનના દિકરા! તું આગ લાવવા માટે ચાહી  હ્યો છો જેથી ખૈમાને મારા કુટુંબ સહીત બાળી નાખ? અલ્લાહ તને જહન્નમની આગમાં બાળે.

હમીદ ઈબ્ને મુસ્લીમ નકલ કરે છે: મેં શીમ્ર ઈબ્ને ઝીલ ઝોશનને કહ્યું: અલ્લાહના વખાણ છે, આ તને નથી શોભતું. શું તું બાળકો અને ઔરતોને કત્લ કરીને અલ્લાહનો ગઝબ ચાખવા માંગો છો? અલ્લાહની કસમ! હકીમ તારાથી ફકત મર્દોને કત્લ કરવાથી રાઝી થશે.

પછી શીમ્ર એ મને પુછયું કે તું  કોણ છે. મેં કહ્યું: હું નહિ બતાવું કે હું કોણ છું.

મેં આ અલ્લાહ માટે કહ્યું હતું અને હું ડરતો હતો કે તે હાકીમને મારી શિકાયત કરી દેશે.

તેથી શબસ ઈબ્ને રબીઅ, અલ્લાહ એના ઉપર લઅનત કરે, શીમ્ર પાસે આવ્યો, જે બીજા બધા કરતા સૌથી વધારે તેના હુકમોનું અનુસરણ કરતો અને કહ્યું: મેં આ પહેલા તારી પાસેથી આવી ખરાબ વાત નથી સાંભળી અને આના કરતા કોઈ હલ્કી જગ્યા નથી જોઈ જ્યાં તે તારી જાતને મુકયો છે. શું તે હવે ઔરતોને ડરાવવાનું શરૂ કર્યું છે?

આ સાંભળી શીમ્ર એ ઢીલો પડયો અને પાછો ફર્યો.

 • અબુ મખ્નફ અલ કુફીની વાકેએ અલ તફ, પા. 229
 • શૈખ અબ્બાસ અલ કુમ્મી (ર.અ.)ની બય્તઅલ અહઝાન, પા. 138

એક મૂર્ખ, બુધ્ધિહીન અને બેશરમ શખ્સ હોવા છતાં શીમ્ર એ શબસ ઈબ્ને રીબઈ દ્વારા રોકવાથી તેના હુકમને માનીને તેને ખૈમાઓને બળવા થી અટકી ગયો.

અલબત્ત, તે વ્યક્તિ જે શીમ્ર કરતા પણ વધુ બેશરમ હતો, અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.)ના ઘરે આવ્યો, તેમને અને તેમના કુટુંબને બાળી નાખવાની ધમકી આપી, માંગ કરતો કે તેની કસમ જેના કબજામાં મારી જાન છે! તમે બૈયત કરવા ઘરની બહાર આવો, અગર ન આવ્યા તો હું તમો બધા સમતે આ ઘરને આગ લગાડી દઈશ.

કોઈએ તેને જણાવ્યું કે ફાતેમા (સ.અ.) દુખ્તરે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.) અને તેમના બન્ને ફરઝંદો પણ આ ઘરમાં છે. પરંતુ હું (લેખક) ગવાહી આપું છું કે તે અટકયો નહિ, ન તો તેને શરમ આવી પરંતુ તેને જે કરવું હતું તે કર્યું (તેને ઘરને આગ લગાવી દીધી).

 • શૈખ અલ તબરસી (ર.અ.)ની અલ એહતેજાજ, ભાગ-1, પા. 105

આ બનાવ અંગે એહલે તસન્નોની કિતાબોનો અભ્યાસ પણ કરો.

 • અલ મુસન્નફ, ભાગ-7, પા. 432
 • મિન્હાજુલ સુન્નહ, ભાગ-8, પા. 291
 • મિઝાનુલ અલ એઅતેદાલ, ભાગ-1, પા. 139
 • અલ વાફી બે અલ વફાયત, ભાગ-6, પા. 17
 • અલ ફર્ક બય્ન અલ ફેરક, પા. 107
 • અલ ઈસ્તેઆબ ફી મઅરેફટ  અલ અસ્હાબ, ભાગ-3, પા. 975
 • અન્સાબ અલ અશ્રાફ, ભાગ-1, પા. 586
 • અલ ઇક્દ અલ ફરીદ, ભાગ-5, પા. 13
 • શર્હ નહજુલ બલાગાહ, ભાગ-4, પા. 192
 • અલ મુખ્તસર ફી અખ્બાર અલ બશર, ભાગ-1, પા. 156
 • તારીખુલ ઓમમ વલ મુલુક, તારીખે તબરી તરીકે પ્રખ્યાત, ભાગ-3, પા. 202
 • અલ મેલલ વલ નેહલ, ભાગ-1, પા. 59
 • કિતાબુલ અમ્વાલ, પા. 131
 • અલ ઈમામહ વલ સિયાસહ, ભાગ-1, પા. 18

અને જનાબે ફાતેમા (સ.અ.) ઉપર ઝુલ્મ કરનારાઓ આટલા બધા બેશરમ હતા કે જેઓ જંગોમાંથી ફરાર કરતા હતા રાત ઓ રાત  પોતાને ‘વિજેતા’ જાહેર કરવા લાગ્યા જેમકે આ બનાવ બતાવે છે:

‘અને અમીરૂલ મોઅમેનીન (અ.સ.) પાસે કોઈ મદદગાર કે દીફા કરનાર ન હતું સિવાય કે જે ઝુબૈરના બારામાં વર્ણન થયું છે કે જ્યારે તેણે એક સમૂહને અલી (અ.સ.)ને તેમના ઘરેથી ખેચીને  લઈ જતા જોયા, તેણે પોતાની તલ્વાર ખેંચી અને કહ્યું: અય બની અબ્દુલ મુત્તલીબના કબીલા! અલી (અ.સ.) ને આવી રીતે લઈ જવામાં આવે છે અને તમે જીવતા છો? પછી તેણે ઉમર તરફ રૂખ કર્યો અને પોતાની તલ્વાર ઉપાડી જેથી તેના ઉપર વાર કરે. ત્યારે ખાલીદ બિન વલીદે ઝુબૈર ઉપર એક પથ્થર ફેંકયો જેથી તેની તલ્વાર પડી ગઈ. પછી ઉમરે તેની તલ્વાર ઉપાડી અને પથ્થર દ્વારા તોડી નાખી.’

 • બેહારૂલ અન્વાર, ભાગ-28, પા. 229

જ ઝેહરા સ.અ પર થયેલા ઝુલ્મો એ કરબલા ના બનાવનો પાયો નાખ્યો

   કોણ વધારે ઝાલીમ હતો તેનો બીજો જવાબ હદીસો માં જોવા મળે છે.

        તે બાબતે સ્પષ્ટ હદીસો જોવા મળે છે કે જ.ફાતેમા ઝેહરા સ.અ ના ઘર પર થયેલા હુમલા એ આલ એ મોહમ્મદ (અ.મુ.સ) પર થનારા તમામ ઝુલ્મોનો પાયો નાખ્યો જેમાં કરબલા ના બનાવનો પણ સમાવેશ થાય છે

    મુફઝ્ઝલ ઈબને ઉમર ર.અ ઈમામ સાદિક અ.સ ને સવાલ કરે છે-એ ફર્ઝંદ એ રસૂલ્લુલાહ સ.અ.વ. દુશ્મનો તરફ થી થયેલા ઝુલ્મો માંથી કયો દિવસ તમારા માટે સૌથી વધારે મુસ્કિલ હતો.ઈમામ અ.સ એ ફરમાવ્યું –કરબલા ના દિવસ થી વધી ને અમારા માટે કોઈ વધુ સખ્ત દિવસ નથી અલબત તે સકીફા અને અલી અ.સ અને ફાતેમા સ.અ અને ઈમામ હસન અ.સ  અને ઈમામ હુસ્સૈન અ.સ અને જ.ઝૈનબ સ.અ અને જ.ઉમ્મે કુલસુમ સ.અ અને જ. ફીઝ્ઝા ના ઘર ને સળગવાનો દિવસ તથા એક લાત વડે જ.મોહસીન ની શહાદત નો દિવસ તેના કરતા પણ વધારે તકલીફદાયક હતો કારણ કે તેનેજ આ દિવસ (કરબલાના દિવસ)નો પાયો નાખ્યો.

                    (હિદાયત અલ કુબ્રા પા ૧૧૭ )

  આ અને આની જેવી બીજી હદીસો સ્પષ્ટ પણે સાબિત કરે છે કે જ.ફાતેમા ઝેહરા સ.અ ના કાતિલ મોટો ઝાલીમ હતો જેને કરબલા નો પાયો નાખ્યો .

કોણ મોટો ઝાલીમ છે?

ઉપરોક્ત દલીલો ના આધારે મોટો ઝાલીમ કોણ છે તે પરખવા માટે નિષ્ણાંત હોવાની જરૂર નથી.

શીમ્ર, જ્યારે તેને ચેતવવામાં આવ્યો, ખૈમાને આગ લગાવવાથી અને નિસહાય ઔરતો અને બાળકો ઉપર ઝુલ્મ કરવાથી રોકવામાં આવ્યો,તો તે અટકી ગયો કામ અસ કામ ત્યાં સુધી કે ઈમામ હુસૈન (અ.સ.) હયાત હતા.

અલબત્ત્, જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)ના કાતીલે કોઈ પસ્તાવો કે ઈન્સાનીય્યત ન દાખવી. ઔરતો અને બાળકોમાંથી તેણે રસુલુલ્લાહ (સ.અ.વ.)ના ઘરના લોકોને નિશાન બનાવ્યા. તેણે ન જન્મેલા મોહસીન ઈબ્ને અલી (અ.સ.)ને પણ ન છોડયા. તે પોતે એકલા ઘર સળગાવવા મશ્ગુલ ન હતો પરંતુ તેણે એક ટોળુ ભેગુ કર્યું હતું જાણે કે એક મોટી ફઝીલત વળી વસ્તુ જમાતથી  અંજામ આપવાની હોય.

 અકલ તે નિર્ણય કરે છે કે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો કાતીલ મોટો ઝાલીમ હતો. તેથી તેમાં કોઈ શંકા નથી કે જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)નો કાતીલ કયામતના દિવસે ખુબજ ઝલીલ અને સખ્ત અઝાબને પાત્ર હશે.