અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
પંજેતને પાક (અ.મુ.સ.)ની સંપૂર્ણ મઅરેફત

પંજેતને પાક (.મુ..)ની સંપૂર્ણ મઅરેફત

શૈખ તુસી (અ.ર.) મિસ્બાહુલ અન્વારમાં નકલ કરે છે કે મુફઝઝલ ઈબ્ને ઉમરે જણાવ્યું કે એક દિવસ હું ઈમામ સાદિક (અ.સ.)ની ખિદમતમાં હાજર થયો જ્યારે આપ (અ.સ.)એ મને સવાલ કર્યો:

અય મુફઝઝલ! શું તમે હઝરત મોહમ્મદ (સ.અ.વ.), અલી (અ.સ.), ફાતેમા (સ.અ.), હસન (અ.સ.) અને હુસૈન (અ.સ.)ની જેવી રીતે ઓળખવા જોઈએ તે રીતે ઓળખો છો?

મેં પુછયું: અય મારા મૌલા! મઅરેફતનું મૂળતત્વ (કુનહ) શું છે?

ઈમામ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યું: અય મુફઝઝલ! તમે જાણો કે તેઓ (અ.મુ.સ.) તમામ મખ્લુકાતમાં લીલા બગીચામાં ઉચ્ચ મકામ ઉપર છે.

પછી જે કોઈ તેઓને તેમની મઅરેફતના હકની સાથે ઓળખશે તે જન્નતમાં અમારી સાથે સૌથી ઉચ્ચ દરજ્જામાં હશે.

મેં કહ્યું: અય મારા સરદાર! મને એવી રીતે તેઓ (અ.મુ.સ.)ની ઓળખાણ કરાવો જેથી હું તેમની કુનહે (મૂળ) મઅરેફત હાંસીલ કરી લઉ.

ઈમામ (અ.સ.) એ ફરમાવ્યું: અય મુફઝઝલ! જાણી લો કે જે કાંઈ અલ્લાહે ખલ્ક કર્યું, આકાર આપ્યો અને શરૂઆત કરી તેનું ઈલ્મ તેમને આપવામાં આવ્યું છે.

અને તેઓ તકવાના કલેમાત તથા આસમાન અને ઝમીન, પહાડો, રણ અને સમુદ્રોના ખજાનચી છે.

અને તેઓ તમને આસમાનો, તેના સિતારાઓ, તેની મલકૂત, પહાડોના વજનો અને સમુદ્રો, નદીઓ અને ઝરણાઓના પાણી વિષે જણાવી શકે છે.

અને કોઈ એક પાંદડુ પણ નથી પડતું પણ તેઓ તે જાણે છે, ‘ન તો જમીનના અંધકારમાં અનાજનો દાણો, ન કોઈ લીલુ, ન સુકુ છે પરંતુ તે બધું સ્પષ્ટ કિતાબમાં (નોંધાયેલ) છે’ અને આ બધુ તેઓના ઈલ્મમાં છે અને તેઓ પહેલેથી જાણે છે.

મેં કહ્યું: અય મારા સરદાર! બેશક તમે પહેલેથી તેને જાણો છો અને હું તેની ગવાહી આપું છું અને તેમાં ઉપર ઈમાન રાખુ છું.

ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાવ્યું: હા અય મુફઝઝલ! હા અય ઉમદા! હા અય પાક! હા અય ચહીતા! તમે પાક છો અને જન્નત તમારા માટે પાક છે અને તે દરેકના માટે જે આમાં (અમારી મઅરેફતમાં) ઈમાન રાખે છે.

  • મિસ્બાહુલ અન્વાર પા. 237
  • તાવીલ અલ આયાત અલ ઝાહેરાહ ભાગ 2 પા. 488
  • તફસીરે બુરહાન ભાગ 4 પા. 569 સુરએ યાસીન (36):63 હેઠળ
  • તફસીરે ક્નઝુલ દકાએક ભાગ 11 પા. 62-63 સુરએ યાસીન (36):63 હેઠળ
  • મદીનતુલ મઆજીઝ ભ.2 પા. 129-130
  • બેહારૂલ અન્વાર ભાગ 26 પા. 116