અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
અમીરુલ મોઅમેનીનની સમાનતા ખાના એ કાબા સાથે

અમીરુલ મોઅમેનીનની સમાનતા ખાના એ કાબા સાથે

 

બંને શિયા અને સુન્ની રીવાયાતો મુજબ અલી અ.સ.ની વિલાદત ખાના એ કાબામાં થઇ છે.

આ ઉપરાંત અલી અ.સ.ની ફઝીલતની સામ્યતા ખાના એ કાબા સાથે નીચેની હદીસો દ્વારા પણ મળે છે.

૧. લોકો અલી અ.સ.ની મુલાકાતે આવે. નહિ કે અલી અ.સ. તેઓની મુલાકાતે જાય.

રસુલે અકરમ સ.અ.વ.: “(એય અલી અ.સ.) તમે ખુશ થાવ છો ખાના એ કાબા ની ફઝીલત જોય ને. લોકો તેની મુલાકાતે આવે છે. ખાના એ કાબા લોકોને મુલાકાતે જતું નથી.” (ઉસોદ અલ-ગાબાહ અલ-સહાબાહ ભાગ-૪ પેજ ૩૧)

અમુક હદીસો મુજબ અલી અ.સ.ની મિસાલ ખાને એ કાબા જેવી છે. ર.ખુદા સ.અ.વ.ની શહાદત પછી અલી અ.સ.ની જવાબદારી નથી કે તેઓ લોકો પાસે પોતાની ખિલાફત (વિલાયત) માટે જાય પરંતુ લોકોને જવાબદારી છે કે તેઓ અલી અ.સ.ની ખિલાફત અને વિલાયાતને કબૂલ કરે.

અમૂક વર્ષો પછી લોકોને પોતાની ભૂલ અને વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ આવ્યો તો તેઓ અલી અ.સ.ની  વિલાયત અને ખિલાફતના માટે આપ અ.સ.ના ઘર તરફ ગયા અને ત્યારે અલી અ.સ.એ ખિલાફત સ્વીકારી.

૨. અલી અ.સ.ની તરફ જોવું ઈબાદત અને તેઓની મુલાકાત કરવી વાજિબ છે.

ર.અકરમ સ.અ.વ. એ આપને ફરમાવ્યું છે કે: “ઉમ્માંતમાં અલી અ.સ.ની મિસાલ છુપાવેલા ખાના એ કાબા જેવી છે. તેની તરફ નઝર કરવી ઈબાદત છે અને તેની હજ કરવી વાજિબ છે.” (આ હદીસ અલી અ.સ. ની ઝરીમાં દાખલ થવાના દરવાજા પર લખેલી છે.)

  • તેમની તરફ જોવું એ ઈબાદત છે.
  • તેમની મુલાકાત કરવી એ વાજિબ છે.
  • અલ-મુસ્તરશીદ પે-૩૮૭
  • અલ-મનાકીબ ભાગ-૩ પેજ ૨૦૨
  • અલ ઉમદાહ પેજ ૩૦૨
  • બેહારુલ અન્વાર ભાગ-૩૮,પે ૧૯૯, ભાગ-૪૦ પેજ ૪૩

 આ હદીસ જવાબ છે એ લોકોના માટે કે જેઓ માને છે કે કબ્રોની ઝીયારત કરવી એ શિર્ક છે. તેઓનો બીજો વિરોધ એ છે કે જે વ્યક્તિ કબ્રમાં દફન થઇ છે તેમાં જીવ હોતો નથી જેમકે પત્થર અને તેઓ મુલાકાતીઓનો અવાજ સાંભળી શકતા નથી, પરિણામે કબરો ની મુલાકાત કરવી અયોગ્ય છે.

અલી અ.સ.ની મિસાલ કાબા જેવી છે તે ઉપરના બધા જ વિરોધના જવાબો છે. અગર ઝીયારત કરવી ફાયદાકારક નથી તો શા માટે મુસ્લિમો ખાના એ કાબાની ઝીયારત કરે છે? અને અગર પથ્થર માં જીવ નથી અને તે સાંભળી શકતા નથી તો શા માટે ખાના એ કાબાની ઝીયારત્ત કરે છે? તે પણ કઈ જ નથી સિવાય કે દુન્યવી પથ્થરોનું બનેલું મકાન.

અલી અ.સ. એટલી ઉચ્ચ ફઝીલત ધરાવે છે કે તેની સરખામણી સામાન્ય માણસો સાથે થઇ ન શકે પરંતુ તેની સરખામણી ખાના એ કાબા સાથે જ થઇ શકે. આ પ્રકારની સરખામણી બીજા કોઈ સહાબી સાથે કરવામાં આવી નથી. આ દર્શાવે છે કે તેઓ જ ફક્ત ખિલાફત/ઇમામત ના હોદ્દાને લાયક હતા પરંતુ સહાબીઓએ તેમની જગ્યાએ બીજાને પોતાના ખલીફા માની લીધા. આ એટલા માટે થયું કે સહાબીઓએ ગદીરના વાકેઆને અને ર.અકરમ સ.અ.વ.ની અલી અસ. પ્રત્યે ની વસીય્યત ને ભુલાવી દીધી.