અય અલી (અ.સ.) તમારૂં મકામ કઅબા જેવું છે. લોકો તેની ઝિયારત માટે જાય છે, તે લોકો પાસે જતું નથી
પવિત્ર પયગમ્બર (સ.અ.વ.)ના ઝમાનામાં અમો મુનાફિકોઓને ઓળખી શકતા ન હતા સિવાય કે અલી (અ.સ.) પ્રત્યેના બુગ્ઝ અને આપ (અ.સ.) ના ફ્રરઝંદો પ્રત્યેના બુગ્ઝ થકી
અય અલી! તમે જન્નતમાં હશો અને તેના બંને છેડાઓના માલિક હશો
હું ઈલ્મનો ખઝાનો છું અને અલી (અ.સ.) તેની ચાવી. છે. જેને પણ ખઝાનો જોઈતો હોય તેણે તેની ચાવી તરફ જવું જોઈએ
શા માટે ઇ.અલી(અ.સ) જ અમીરુલ મોમેનિન માટે યોગ્ય છે?

શા માટે ઇ.અલી(અ.સ) જ અમીરુલ મોમેનિન માટે યોગ્ય છે?

ઘણા ખીલાફત ના દાવેદરોએ શીર્ષકો પચાવ્યા હતા જે ખાસ કરીને ઇ.અલી(અ.સ) માટે જ હતા જેમકે અમીરુલ મોમેનિન નું શીર્ષક.

આ શીર્ષક નું મૂળ શું છે, કોણે આપ્યુ અને કોને આપવામાં આવ્યું?

આ બધા સવાલો ના જવાબ ગદીરના ખુત્બામાં આપેલા છે. અગર ખાલી મુસલમાનોએ આ ખુત્બા પર ધ્યાન દિધુ હોત તો તેઓ ૧૪૦૦ વર્ષ થઈ મુંજવણમાં ભટકતાના હોત.

રસુલે ખુદા(સ.અ.વ)એ હ.અલી(અ.સ) ને અમીરુલ મોમેનિન તરીકે નિયુક્ત કરે છે.

બીજું કોઈ નહી બલ્કે રસુલે ખુદા(સ.અ.વ) પોતે અલ્લાહના હુકમથી હ.અલી(અ.સ) ને અમીરુલ મોમેનિન તરીકે નિયુક્ત કરે છે.

રસુલે ખુદા(સ.અ.વ.) ગદિર ના ખુત્બામાં:

“બેશક, મારા ભાઈ અલી (અસ.) સિવાય મોમીનોનો કોઈ સરદાર (અમીર) નથી અને કોઈને પણ મંજુરી નથી કે તેઓ અલી અ.સ. સિવાય બીજા માટે “અમીરુલ મોઅમેનીન” નો લકબનો ઉપયોગ કરે.”

અલ-એહતેજાજ ભાગ 2 પાના 56-66.

આ અને બીજા ઘણા બધા અહેવાલો સાબિત કરે છે કે હ.અલી(અ.સ) જ માત્ર “અમીરુલ મોઅમેનીન” લક્બને  પ્રાપ્ત કરનાર છે. તેઓ કે જે પોતાના માટે આ લક્બને યોગ્ય ઠેરવ્યું તેઓ ગાસીબ (કોઈના હકને પચાવી પાડનાર ) છે અને દેખીતી રીતે ગાસીબ અને તે કે જે તેઓને અમીરુલ મોમેનિન તરીકે સંબોધે છે તેઓ બધાએ અલ્લાહ અને રસુલને ગુસ્સે કર્યા છે.